Správne konania voči káblovkám pokračujú

Licenčná rada sa na svojom predošlom zasadnutí 6. apríla mala zaoberať možným zrušením šiestich povolení na retransmisiu. Spoločným dôvodom na ich odňatie mal byť zánik platnosti oprávnenia na prevádzku zariadení, ktorými sa retransmisia uskutočňuje.– Čo hovorí nový Zákon o elektronických komunikáciách? –
§76 odsek 5) – “… registrácia existujúca pred 1. januárom 2004 sa považuje za splnenie oznamovacej povinnosti podľa §14, ak prevádzkovateľ do konca februára 2004 preukázateľne úradu oznámi údaje uvedené v §14 ods. 2; inak právo na vykonávanie telekomunikačných činností zaniká.”Logo RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu sa na svojom zasadnutí 6. apríla mala zaoberať možným zrušením šiestich povolení na retransmisiu. Spoločným dôvodom na odňatie registrácií mal byť zánik platnosti oprávnenia na prevádzku zariadení, ktorými sa retransmisia uskutočňuje. Ako sme vtedy informovali, išlo len o formálny problém. Hovorca RVR Peter Abrahám nás však nedávno upozornil, že kábloví prevádzkovatelia ešte nevykonali nápravu, a upresnil naše nesprávne konštatovanie. Správne konanie o odňatí registrácie tak členovia licenčnej rady skutočne začali a jeho výsledok až ukáže, či dôjde alebo nedôjde k odňatiu registrácií.Osud ‘kábloviek’ stále otvorený…Spomínané konanie sa týka šiestich prevádzkovateľov retransmisie v Handlovej, Litave, Jesenskom, v Trenčíne, Sninej a v Kunovej Teplici. Títo operátori si totiž nesplnili oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z nového Zákona o elektronických komunikáciách. Ten je v platnosti od 1. januára 2004. Prechodné ustanovenia nového zákona stanovujú, že existujúci kábloví operátori mali najneskôr do konca februára nahlásiť Telekomunikačnému úradu požadované údaje o svojich telekomunikačných zariadeniach. Keďže tak neurobili, platnosť ich prevádzkových povolení zanikla.Budúcnosť káblových operátorov je teda v rukách Rady pre vysielanie a retransmisiu. Predpokladá sa, že ak jednotliví prevádzkovatelia vykonajú nápravu, budú môcť svoje služby poskytovať aj naďalej. V opačnom prípade ich čaká sankcia v podobe odňatia registrácie, bez ktorej nemôžu retransmisiu vykonávať. Podrobnejšie informácie prinesieme v najbližších dňoch.

Juraj Koiš | další články autora 20.04 11:00

  • mc hovorí:

    Je to diletantstvo TÚSR. Nové všeobecné povolenie v zmysle z.610, ktoré malo nahrádzať to staré podľa z.195 vstúpilo do platnosti až 6.apríla čím za utvorila bublina od 1.3 do 5.4. v ktorej sa dá buzerovať drobných prevádzkovateľov. Na osvieženie pamäte dodávam že takéto bubliny vznikali aj pri novelizácii z.110 alebo prijatí z.195 a z.308.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků