Podľa Rybníčka treba prípravu zákona o STV a SRo prerušiť

BRATISLAVA 31. júla (SITA) – Podľa ústredného riaditeľa Slovenskej televízie (STV) Richarda Rybníčka treba prípravu nových zákonov o STV a Slovenskom rozhlase (SRo) prerušiť. Rybníček totiž považuje návrhy zákonov o verejnoprávnych médiách, ktoré predložilo ministerstvo kultúry, za nekoncepčné a nesystémové riešenia. “Návrhy ministerstva kultúry popierajú verejnoprávny charakter STV a SRo, keď ich navrhuje zriadiť ako firmy, a vyňať tak spomedzi verejnoprávnych inštitúcií. Celý právny poriadok vrátane ústavy je pritom naviazaný práve na inštitút verejnoprávnej inštitúcie, takže návrh MK SR považujem aj za protiústavný,” uviedol Rybníček.Ako agentúru SITA informoval člen krízového manažmentu STV Branislav Záhradník, návrh ministerstva kultúry podľa Rybníčka zakotvuje princíp kolektívnych právomocí bez individuálnej zodpovednosti. “A naopak, absolútnu zodpovednosť generálneho riaditeľa bez adekvátnych právomocí,” uviedol Rybníček. Podľa neho malo ministerstvo vypracovaných viacero verzií návrhu zákona o STV, pričom v každej z nich sa odlišne upravoval systém riadiacich a kontrolných orgánov. “Spoločným znakom všetkých verzií však bola snaha o znefunkčnenie chodu televízie, ktorá je v rozpore s reformou v STV,” zdôraznil Rybníček.Ako príklad protiústavnosti návrhu z dielne ministerstva kultúry označil šéf STV ustanovenie, podľa ktorého by kontrolou hospodárenia televízie mal byť poverený Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Podľa neho je totiž generálne poverenie v rozpore s ústavou a možné by bolo len vtedy, keby STV zostala verejnoprávnou inštitúciou. Rybníček je preto rád, že minister spravodlivosti Daniel Lipšic na ostatnom zasadnutí vlády oznámil, že jeho ministerstvo začína pracovať na príprave nového zákona o verejnoprávnych inštitúciách. Z týchto dôvodov Rybníček považuje za vhodné prípravu zákonov o STV a SRo prerušiť.MK SR predložilo návrh nových zákonov o STV a SRo do pripomienkového konania 17. júla. Nové právne normy, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2004 podľa ministerstva presne definujú verejnú službu v oblasti vysielania ako aj poslanie a úlohy verejnoprávnych médií. Po novom stanovujú voľbu a kompetencie generálnych riaditeľov STV a SRo, Rady STV a Rozhlasovej rady a ustanovujú nové orgány – dozorné komisie pre oblasť hospodárenia. Rozširujú tiež možnosti podnikania STV a SRo, prevod majetku štátu v správe týchto médií do ich vlastníctva, upravujú podmienky hospodárenia, vyčlenenie majetku televízie a rozhlasu z exekúcií, zavedenie systému členeného účtovníctva atď.Voľbu generálnych riaditeľov zákon navrhuje zmeniť tak, že ich na päťročné obdobie už nebudú voliť a odvolávať poslanci NR SR, ale priamo rady ako vrcholné orgány televízie a rozhlasu. Počet členov rád zákon zvyšuje zo súčasných deväť na 15 s tým, že parlament volí deväť z nich, ktorých na návrh poslancov a profesijných organizácií nominuje mediálny výbor NR SR. Troch členov rady menuje vláda a troch prezident. Funkčné obdobie členov rady by malo byť päťročné. Novým prvkom je ustanovenie Dozornej komisie pre oblasť hospodárenia a nakladania s majetkom, ktorá by mala rade slúžiť ako poradný orgán. Mala by mať päť členov, po jednom zástupcovi delegujú Slovenská komora audítorov, Slovenská advokátska komora, Slovenská komora komerčných právnikov, Slovenská komora daňových poradcov a Ministerstvo financií SR.V oblasti hospodárenia ministerstvo kultúry navrhlo zmenu, aby STV a SRo už nefungovali ako príspevkové organizácie. STV a SRo by mali pôsobiť ako právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré s vlastným majetkom hospodária v súlade so zákonom o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. Financovanie by malo byť zabezpečené z koncesionárskych poplatkov, z reklamy a sponzoringu, z predaja majetku a z podnikateľskej činnosti. V oblasti podnikania zákon umožňuje vykonávať takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s hlavnou činnosťou STV a SRo. Zákon im však zakazuje uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve. Novinkou je aj stanovenie povinnosti vytvárať rezervný fond a fond reprodukcie, ktorý sa má používať napríklad na úhradu miezd či sankcií za porušenie predpisov.Návrh z dielne MK SR ďalej stanovuje, že dňom nadobudnutia účinnosti zákona prechádza štátny majetok v správe STV a SRo do ich vlastníctva. Tento majetok spolu s majetkom získaným z príjmov z koncesionárskych poplatkov ako i pohľadávky a cenné papiere zákon pritom vylučuje z exekúcií. Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti verejnoprávnych médií sa podľa návrhu MK SR nerozpočtujú. Podnikateľská činnosť sa sleduje na samostatnom účte a náklady z podnikateľskej činnosti musia byť pokryté výnosmi z nej. Účtovníctvo by STV a SRo mali viesť podľa osobitného predpisu podľa postupov účtovania pre neziskové organizácie a účtovnú uzávierku overiť audítorom a po schválení radou zverejniť v Obchodnom vestníku.


© 2003, Autorské práva SITA a.s. a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


Tlačové správy | další články autora 31.07 11:58

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků