Zákon o elektronických komunikáciách a “záujem verejnosti”

Ak má zlúčenie orgánov regulujúcich rozhlasový a televízny trh priniesť úsporu nákladov, tak potreba výberu ďalších poplatkov od vysielateľov v prospech zlúčeného regulačného orgánu tomuto zámeru minimálne protirečí.Poslaním Rady pre vysielanie a retransmisiu je podľa Zákona č. 308/2000 Z. z. presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám, vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania a retransmisie. V novom návrhu zákona o elektronických komunikáciách, ktorý vychádza z vládou prijatej Národnej politiky pre elektronické komunikácie, sa počíta so zlúčením Rady pre vysielanie a retransmisiu a Telekomunikačného úradu SR. Cieľom by malo byť dosiahnutie administratívnych úspor vyplývajúcich zo zlúčenia viacerých subjektov pri zachovaní ich poslania.Návrh zákona okrem zlúčenia RVR a TÚ SR zavádza spoplatnie využívania rozhlasových a televíznych frekvencií. Rozhlasoví a televízni vysielatelia by takto platili nielen za udelenie licencie a jej prípadné zmeny, ale aj nemalé ročné poplatky za využívanie už pridelených frekvencii. Ak má ale zlúčenie orgánov regulujúcich aj rozhlasový a televízny trh priniesť úsporu nákladov, tak potreba výberu ďalších poplatkov od vysielateľov v prospech nového zlúčeného regulačného orgánu tomuto zámeru minimálne protirečí.Využitie prostriedkov získaných z licenčných poplatkov prípadne z poplatkov za využívanie frekvencii výlučne pre pokrytie nákladov na chod regulačného orgánu je krátkozraké. Tieto prostriedky by mali byť použité aj na rozvoj trhu – vyhľadávanie nových frekvencii a ich koordináciu – resp. podporu programovej rôznorodosti a prehlbovanie slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám, vzdelaniu. Podobne, ako je to napríklad v Rakúsku alebo Maďarsku.Poslaním nového zlúčeného orgánu je regulácia najmä z hľadiska ekonomického a technického. Presadzovanie záujmov verejnosti pri uplatňovaní vyššie spomenutých práv už zostáva takmer nepovšimnuté. Elektronické média sú z pohľadu navrhovaného zákona o elektronických komunikáciách vnímané viac ako podnikateľské subjekty využívajúce obmedzené zdroje – frekvencie. Vysielanie je však v prvom rade jedným z konkrétnych prejavov slobody slova a až potom službou, ktorá je predmetom podnikania.Filozofia nového zákona v podobe regulácie najmä ekonomického a technického prostredia len prehĺbi súčasný stav, keď formovanie a usmerňovanie rozhlasového a televízneho trhu je viac na papieri než v skutočnosti. Ako príklad môže poslúžiť nedávne rozhodnutie RVR v otázke rozhlasových programových sietí, ktorým rada definitívne rezignovala aj na poslednú snahu usmerniť tento trh.Povolenie nevyváženého preberania programu – programovej siete Radia OKEY a košického rádia OKEY TOP – sa aj napriek prvotnému zamietavému stanovisku nedá nazvať inak ako rezignáciou. Rada takto vytvorila precedens, ktorému sa už dlhšiu dobu bránila, keď v minulosti opakovane zamietla obdobné žiadosti rádií B1 a Rebeca a staníc N-radio a Beta o spoločné programové siete. O tom, že rada nemá snahu trh usmerňovať trh svedčí aj fakt, že v minulosti niekoľkokrát udelila nové licencie žiadateľom, ktorých štatutári krátko predtým licencie vrátili alebo o ne v dôsledku rozporného konania prišli. Rada tak len necháva vysielateľom voľnú ruku, vytvára im priestor na bezproblémové kupčenie s frekvenciami, a to bez ohľadu na záujem verejnosti.Škoda je, že vláda resp. Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii plytvá časom a prostriedkami na nezmyselne zlučovanie regulačných orgánov. Vhodnejšie by bolo pozrieť sa na skutočné problémy, ako je napr. nevyužívanie kompetencii už existujúcich orgánov, naplno v zmysle ich poslania. Taktiež by bolo prínosom, ak by sa do našej mediálnej legislatívy vniesla možnosť vzniku tzv. slobodných alebo neziskových rádií, ktoré by mohli obohatiť unifikovaný éter. Pre vzor opäť nemusíme chodiť ďaleko – je tam dovidieť aj z bratislavského hradného kopca.

Róbert Kalmár | další články autora 08.09 03:54

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků