Spor medzi Slovenským rozhlasom a Lawyer Partners sa komplikuje

Vymáhanie nezaplatených koncesionárskych poplatkov, ktoré pre Slovenský rozhlas mala realizovať spoločnosť Lawyer Partners, sa komplikuje. Súčasné vedenie verejnoprávneho rozhlasu sa usiluje o určenie neplatnosti súvisiacich zmlúv súdnou cestou, kým spoločnosť Lawyer Partners naďalej pokračuje vo vymáhaní koncesii a ponúka dlžníkom novú možnosť urovnania dlhov dohodou o novácii. Prinášame vám podrobný prehľad tejto kauzy, ktorá sa začala už v roku 2005. K téme sa už verejne vyjadril aj bývalý generálny riaditeľ rozhlasu Jaroslav Rezník, ktorý zmluvu s Lawyer Partners vtedy podpísal.

Podpis zmluvy v roku 2005


Celá kauza má korene ešte v roku 2005. Vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník podpísal rámcovú zmluvu so spoločnosťou BSP Lawyer Partners (dnes používa názov Lawyer Partners – LP), ktorá prevzala desiatky miliónov dlhov koncesionárov voči tomuto médiu. Spoločnosť týmto získala právo vymáhať nezaplatené koncesie. Následne vyzvala koncesionárov, aby zaplatili dlžné poplatky. Problémom, ktorý sa dnes rieši, je však vymáhanie sankcií, ktoré sa v niektorých prípadoch vyšplhali do státisícových súm.


Okrem rámcovej zmluvy, ktorú mal podpísať za rozhlas vtedajší generálny riaditeľ, boli so spoločnosťou Lawyer Partners uzavreté dve realizačné zmluvy. Podľa informácií agentúry SITA, v septembri 2005 bola uzavretá prvá realizačná zmluva, ktorou bolo odstúpených 265-tisíc pohľadávok v celkovej výške 91 miliónov korún. Druhá realizačná zmluva má byť z januára 2006, a cez ňu bolo postúpených ďalších 90-tisíc pohľadávok v celkovej výške 14 miliónov korún. Ako uviedol denník Pravda, z prvej sumy 90-miliónov korún sa spoločnosti Lawyer Partners podarilo vymôcť 76 miliónov, ale rozhlas z tejto sumy dostal zatiaľ iba 18 miliónov.


Rokovania o ukončení zmluvy


Nové vedenie SRo na čele s generálnou riaditeľkou Miloslavou Zemkovou, ktorá nastúpila do funkcie v polovici minulého roka, sa dlhodobo usiluje o ukončenie spolupráce s LP. Spoločnosť ponúkla riešenie, v rámci ktorého bola ochotná postúpiť pohľadávky rozhlasu späť za 145 miliónov korún. S týmto riešením rozhlas nesúhlasil a jeho manažment 10. októbra 2006 odstúpil od rámcovej zmluvy. Tento krok však neakceptovala spoločnosť Lawyer Partners a jediným riešením podľa Zemkovej bolo podanie žaloby na súd. V nej vedenie SRo žiada určiť absolútnu neplatnosť rámcovej zmluvy, realizačnej zmluvy číslo 1 a realizačnej zmluvy číslo 2.


Vedenie SRo bolo a je podľa Zemkovej totiž presvedčené, že tieto zmluvy boli uzavreté v rozpore so zákonmi o koncesionárskych poplatkoch, o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, o SRo a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V súvislosti s druhou realizačnou zmluvou dokonca manažment rozhlasu podal trestné oznámenie na bývalú štatutárnu zástupkyňu SRo. Súd robí kroky, aby v kauze neplatnosti zmúv otvoril prvé pojednávanie, ktoré už podľa Zemkovej bolo vytýčené, nemá však o tom ešte oficiálnu informáciu.


Spoločnosť ponúka dlžníkom dohodu o novácii


Firma Lawyer Partners ponúka koncesionárom možnosť mimosúdnej dohody, tzv. dohodu o novácii. Napríklad jednému z koncesionárov, ktorý nezaplatil koncesionársky poplatok za jeden mesiac, teda vo výške 40 korún, vznikol podľa spoločnosti dlh z omeškania 80 tisíc korún. Preto mu poslala výzvu, aby pristúpil na mimosúdnu dohodu a zaplatil spoločnosti 1000 korún s tým, že zvyšok dlhu mu odpustia. Názory na túto vec sú rôzne. Súčasná generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková upozorňuje na už spomenutý súdny spor o neplatnosť zmlúv o postúpení pohľadávok medzi Slovenským rozhlasom a LP.


Keďže súd ešte nerozhodol, či LP vôbec mohla v súlade so zákonom získať pohľadávky z koncesionárskych poplatkov, jej konanie smerujúce k vymoženiu týchto pohľadávok nemôže požívať súdnu ochranu a je prinajmenšom predčasné,” uvádza sa v stanovisku Zemkovej, ktoré poskytla agentúre SITA. Zároveň však dodala, že do vzťahu medzi Lawyer Partners a koncesionármi už Slovenský rozhlas nemôže účinne vstúpiť, pretože na to nemá žiadne relevantné právne prostriedky.


Jaroslav Rezník: Dohoda s BSP LP bola najvýhodnejšia


K aktuálnej situácii sa prostredníctvom tlačovej správy vyjadril aj bývalý generálny riaditeľ SRo Jaroslav Rezník, ktorý rámcovú zmluvu s Lawyer Partners uzavrel. “K takejto zmluve došlo preto, lebo Slovenský rozhlas sa v tom čase dlhodobo boril s problémom nízkej platobnej disciplíny koncesionárov. Rozhlas sa tým dostával do červených čísiel a strát. Spoločnosť LP (vtedy BSP LP) mala pomôcť rozhlasu dostať sa k peniazom, ktoré mu na základe zákona patria,” píše Rezník. Podľa neho bola spolupráca s touto spoločnosťou najvýhodnejšia, pretože ako jediná bola ochotná realizovať výber bez nadhodnoteného obohacovania sa.


Spoločnosť bola vybraná riadnym výberovým konaním a bola jedinou, ktorá bola ochotná realizovať výber za 100 percent nominálu, teba bez nadhodnoteného obohacovania sa. Bolo jej postúpených niečo vyše 90 miliónov a zaviazala sa, že tú istú sumu zaplatí rozhlasu. Rozhlas nemal s výberom žiadne administratívne náklady,” dodáva Rezník. Exriaditeľ SRo nesúhlasí so súčasným postupom Lawyer Partners a nerozumie mu. “Idú tak nielen proti koncesionárom, ale aj proti sebe a proti podstate filozofie základnej rámcovej zmluvy – na základe ktorej mali vyberať iba istinu nedoplatkov – teda to, čo zo zákona mali zaplatiť Slovenskému rozhlasu – a žiadne penále.


Nejasnosti spôsobuje generálny pardon


Celú kauzu čiastočne komplikuje aj tzv. generálny pardon, ktorý schválil parlament v roku 2006. Ten vstúpil do platnosti 21. februára 2006 a umožňoval koncesionárom, aby zaplatili dlžnú sumu bez poplatkov z omeškania. Koncesionári tak mohli urobiť najneskôr do 22. apríla 2006, aby sa na nich generálny pardon vzťahoval. Vedú sa však spory o to, či sa generálny pardon vzťahuje aj na tých koncesionárov, ktorí svoj dlh uhradili ešte pred jeho účinnosťou. Spoločnosť Lawyer Partners si to nemyslí, a ponúka aj týmto koncesionárom dohodu o novácii.


Opačný názor má minister kultúry Marek Maďarič. “Osobne sa domnievam, že pokiaľ sa tie výzvy týkajú ľudí, ktorí uhradili nedoplatok aj pred generálnym pardonom, tak sa aj na nich vzťahuje generálny pardon. Rozhodnúť o tom môže len súd, ale ja sa domnievam, že je to tak,” citovala Maďariča agentúra SITA. Minister zároveň informoval, že v krátkom čase pripraví právny nástroj, ktorý by mal pomôcť riešiť situáciu, a zabrániť podobným vymáhačským aktivitám, ak ľudia zaplatia nedoplatok. Je možné, že zmienené právne opatrenie sa prijme v skrátenom legislatívnom konaní ešte na prebiehajúcej schôdzi parlamentu. Ministerstvo kultúry zároveň pripravuje nový zákon o poplatkoch za SRo a STV.


Zmluva medzi SRo a LP platí, kým ju nezruší súd


Exriaditeľ SRo Jaroslav Rezník ponúka na celú vec dva pohľady podľa toho, či a kedy koncesionár uhradil dlžnú sumu. “Keby som bol koncesionárom, ktorý zaplatil istinu – teda dlžnú sumu za koncesionársky poplatok v období od 10. októbra 2005 do do 22. apríla 2006 v súlade s výzvou, ktorá bola koncesionárom doručovaná v čase, keď platil gnerálny pardon, tak by som penále nezaplatil a nepristúpil by som na dohodu o novácii,” hovorí Rezník. Tým koncesionárom, ktorí na takúto výzvu v uvedenej lehote vôbec nereagovali Rezník radí, aby súhlasili s dohodou o novácii. “V tomto prípade by som s dohodou o novácii súhlasil, pretože by som si uvedomil, že som porušil zákon. A zaplatiť 1000 korún namiesto – napríklad poplatku z omeškania, ktorý môže byť aj 300 tisíc korún – je výhodnejšie,” dodáva Rezník.


Jaroslav Rezník však upozorňuje, že hoci súčasné vedenie SRo dalo zmluvu so spoločnosťou Lawyer Partners na súd, táto zmluva platí, až kým o nej súd nerozhodne, prípadne nezruší. “Preto by koncesionár, ktorý nezaplatil včas, nemal už viac riskovať,” píše Rezník. Podľa súčasnej generálnej riaditeľky Slovenského rozhlasu Miloslavy Zemkovej Slovenský rozhlas podnikol všetky právne kroky, ktoré má v súčasnosti k dispozícii, na to, aby zastavil vymáhačské aktivity spoločnosti Lawyer Partners.

Juraj Koiš | další články autora 28.06 04:56

 • gyro hovorí:

  V článku sa píše:
  “… Preto mu poslala výzvu, aby pristúpil na mimosúdnu dohodu a zaplatil spoločnosti 1000 korún s tým, že zvyšok dlhu mu odpustia. …”

  Nie je to pravda, pristúpením k dohode o novácii LP sľubuje len to, že dlh nebude vymáhať súdne, v návrhu zmluvy vôbec nepíšu, že dlh tým pádom odpustia. Skôr si myslím, že zaplatením a podpisom zmluvy sa k dlhu priznáte a tak majú ďalšiu možnosť vymáhať ho (teraz už nie súdne, ale napríklad bezjbolkami…)

 • Pozorovateľ hovorí:

  Táto kauza sa týka predovšetkým našich peňaženiek a preto sme ožili a ochkáme. Mimo pozornosť verejnosti, aj autorov článku ostáva niekoľko systémových znakov, ktoré svedčia o úbohej úrovni našej legislatívy. Tá doposiaľ umožňuje úžeru, ktorá sa odohráva vo veľkom nielen bez toho, aby ju zákon postihoval, ale aj bez morálneho odsúdenia. Toho by sa možno jednotlivci aj firmy mali báť viac, ako zákonného postihu. No u nás sa vždy oceňuje bohatstvo a nie spôsob, ako niekto k nemu prišiel. Ďalší aspekt: vývoj Slovenského rozhlasu k červeným číslam – boli vždy na vine len zmenené podmienky? Dodnes nie sú prešetrené kauzy Rádia CD International a podobné záležitosti, keď peniaze, ktoré mali ísť do kasy rozhlasu, skončili v súkromných vreckách (kauza orchester)… 1000 Sk za zmluvu o novácii zaplatíme nie pre svoju chybu, ale pre neschopnosť poslancov naformulovať zákon, ktorý by naozaj riešil problém (”generálny pardón”). Ten zákon dopadol tak, ako keby ste niekomu stúpili na nohu, ospravedlnili sa a skočili na ňu ešte raz! – Parlament vedel, prečo neschválil priame prenosy z rokovania: nikto by nemal šancu byť zvolený 2 razy!!! – SRo nezohral v tejto afére (a nielen v nej) čistú úlohu. Možno by stálo za to bojkotovať jeho vysielanie jeden mesiac. Možno by si uvedomili, že hrať nefér hru s poslucháčom (nielen v oblasti financií, ale aj pri manipulácii so štruktúrou vysielania, redaktormi a pod.) sa nevypláca.

 • PALO hovorí:

  Na jednej strane si aspoň neplatiči uvedomili,že treba platiť.Mnohí si mysleli,že nič sa im nemôže stať-niekto sa spoliehal na “veľkú” vymožiteľnosť práva v našej Džamahírii.jedná sa hlavne o tých,ktorí majú peňazí dosť a mysleli si,že všetko im prejde.
  Na strane druhej spôsob a hlavne nárast poplatkov z omeškania je oproste úžera,aká nemá obdobu ani v rómskych osadách.Plus na to,aký bordel majú v papieroch samotní koncesionári a tak isto “tety” v kanceláriaách v SRo,ktoré podľa mňa väčšinu času trávia pitím kávy,pilnikovaním nechtov a sem-tam aj čosi prefotia.

  • hakl hovorí:

   Ty si ale picino. Drviva vetsina postihnuych touto kauzou sa do toho dostala nie umyslene, velakrat ak technickym pochubenim uradov a aj samotneho vyberatela poplatkov. Stacilo na vypadnuty nedoplatok slusne upozornit ako sa v civilizovanom svete patri, podlaznost by sa vyplatila a bolo by to vyriesene. A nie takymto chrapunskym sposobom zautocit na obyvatelov, praveze poctivych, ktori si prihlasili radioprijimac. Ti nepoctivi si raioprijimac neprihlasili a tak dnes nemaju absolutne ziaden problem a vyskieraju sa aj takym debilom ako si ty, moj Palko zadubenucky.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků

Spor medzi Slovenským rozhlasom a Lawyer Partners sa komplikuje

Vymáhanie nezaplatených koncesionárskych poplatkov, ktoré pre Slovenský rozhlas mala realizovať spoločnosť Lawyer Partners, sa komplikuje. Súčasné vedenie verejnoprávneho rozhlasu sa usiluje o určenie neplatnosti súvisiacich zmlúv súdnou cestou, kým spoločnosť Lawyer Partners naďalej pokračuje vo vymáhaní koncesii a ponúka dlžníkom novú možnosť urovnania dlhov dohodou o novácii. Prinášame vám podrobný prehľad tejto kauzy, ktorá sa začala už v roku 2005. K téme sa už verejne vyjadril aj bývalý generálny riaditeľ rozhlasu Jaroslav Rezník, ktorý zmluvu s Lawyer Partners vtedy podpísal.

Podpis zmluvy v roku 2005


Celá kauza má korene ešte v roku 2005. Vtedajší generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu Jaroslav Rezník podpísal rámcovú zmluvu so spoločnosťou BSP Lawyer Partners (dnes používa názov Lawyer Partners – LP), ktorá prevzala desiatky miliónov dlhov koncesionárov voči tomuto médiu. Spoločnosť týmto získala právo vymáhať nezaplatené koncesie. Následne vyzvala koncesionárov, aby zaplatili dlžné poplatky. Problémom, ktorý sa dnes rieši, je však vymáhanie sankcií, ktoré sa v niektorých prípadoch vyšplhali do státisícových súm.


Okrem rámcovej zmluvy, ktorú mal podpísať za rozhlas vtedajší generálny riaditeľ, boli so spoločnosťou Lawyer Partners uzavreté dve realizačné zmluvy. Podľa informácií agentúry SITA, v septembri 2005 bola uzavretá prvá realizačná zmluva, ktorou bolo odstúpených 265-tisíc pohľadávok v celkovej výške 91 miliónov korún. Druhá realizačná zmluva má byť z januára 2006, a cez ňu bolo postúpených ďalších 90-tisíc pohľadávok v celkovej výške 14 miliónov korún. Ako uviedol denník Pravda, z prvej sumy 90-miliónov korún sa spoločnosti Lawyer Partners podarilo vymôcť 76 miliónov, ale rozhlas z tejto sumy dostal zatiaľ iba 18 miliónov.


Rokovania o ukončení zmluvy


Nové vedenie SRo na čele s generálnou riaditeľkou Miloslavou Zemkovou, ktorá nastúpila do funkcie v polovici minulého roka, sa dlhodobo usiluje o ukončenie spolupráce s LP. Spoločnosť ponúkla riešenie, v rámci ktorého bola ochotná postúpiť pohľadávky rozhlasu späť za 145 miliónov korún. S týmto riešením rozhlas nesúhlasil a jeho manažment 10. októbra 2006 odstúpil od rámcovej zmluvy. Tento krok však neakceptovala spoločnosť Lawyer Partners a jediným riešením podľa Zemkovej bolo podanie žaloby na súd. V nej vedenie SRo žiada určiť absolútnu neplatnosť rámcovej zmluvy, realizačnej zmluvy číslo 1 a realizačnej zmluvy číslo 2.


Vedenie SRo bolo a je podľa Zemkovej totiž presvedčené, že tieto zmluvy boli uzavreté v rozpore so zákonmi o koncesionárskych poplatkoch, o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, o SRo a s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V súvislosti s druhou realizačnou zmluvou dokonca manažment rozhlasu podal trestné oznámenie na bývalú štatutárnu zástupkyňu SRo. Súd robí kroky, aby v kauze neplatnosti zmúv otvoril prvé pojednávanie, ktoré už podľa Zemkovej bolo vytýčené, nemá však o tom ešte oficiálnu informáciu.


Spoločnosť ponúka dlžníkom dohodu o novácii


Firma Lawyer Partners ponúka koncesionárom možnosť mimosúdnej dohody, tzv. dohodu o novácii. Napríklad jednému z koncesionárov, ktorý nezaplatil koncesionársky poplatok za jeden mesiac, teda vo výške 40 korún, vznikol podľa spoločnosti dlh z omeškania 80 tisíc korún. Preto mu poslala výzvu, aby pristúpil na mimosúdnu dohodu a zaplatil spoločnosti 1000 korún s tým, že zvyšok dlhu mu odpustia. Názory na túto vec sú rôzne. Súčasná generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková upozorňuje na už spomenutý súdny spor o neplatnosť zmlúv o postúpení pohľadávok medzi Slovenským rozhlasom a LP.


Keďže súd ešte nerozhodol, či LP vôbec mohla v súlade so zákonom získať pohľadávky z koncesionárskych poplatkov, jej konanie smerujúce k vymoženiu týchto pohľadávok nemôže požívať súdnu ochranu a je prinajmenšom predčasné,” uvádza sa v stanovisku Zemkovej, ktoré poskytla agentúre SITA. Zároveň však dodala, že do vzťahu medzi Lawyer Partners a koncesionármi už Slovenský rozhlas nemôže účinne vstúpiť, pretože na to nemá žiadne relevantné právne prostriedky.


Jaroslav Rezník: Dohoda s BSP LP bola najvýhodnejšia


K aktuálnej situácii sa prostredníctvom tlačovej správy vyjadril aj bývalý generálny riaditeľ SRo Jaroslav Rezník, ktorý rámcovú zmluvu s Lawyer Partners uzavrel. “K takejto zmluve došlo preto, lebo Slovenský rozhlas sa v tom čase dlhodobo boril s problémom nízkej platobnej disciplíny koncesionárov. Rozhlas sa tým dostával do červených čísiel a strát. Spoločnosť LP (vtedy BSP LP) mala pomôcť rozhlasu dostať sa k peniazom, ktoré mu na základe zákona patria,” píše Rezník. Podľa neho bola spolupráca s touto spoločnosťou najvýhodnejšia, pretože ako jediná bola ochotná realizovať výber bez nadhodnoteného obohacovania sa.


Spoločnosť bola vybraná riadnym výberovým konaním a bola jedinou, ktorá bola ochotná realizovať výber za 100 percent nominálu, teba bez nadhodnoteného obohacovania sa. Bolo jej postúpených niečo vyše 90 miliónov a zaviazala sa, že tú istú sumu zaplatí rozhlasu. Rozhlas nemal s výberom žiadne administratívne náklady,” dodáva Rezník. Exriaditeľ SRo nesúhlasí so súčasným postupom Lawyer Partners a nerozumie mu. “Idú tak nielen proti koncesionárom, ale aj proti sebe a proti podstate filozofie základnej rámcovej zmluvy – na základe ktorej mali vyberať iba istinu nedoplatkov – teda to, čo zo zákona mali zaplatiť Slovenskému rozhlasu – a žiadne penále.


Nejasnosti spôsobuje generálny pardon


Celú kauzu čiastočne komplikuje aj tzv. generálny pardon, ktorý schválil parlament v roku 2006. Ten vstúpil do platnosti 21. februára 2006 a umožňoval koncesionárom, aby zaplatili dlžnú sumu bez poplatkov z omeškania. Koncesionári tak mohli urobiť najneskôr do 22. apríla 2006, aby sa na nich generálny pardon vzťahoval. Vedú sa však spory o to, či sa generálny pardon vzťahuje aj na tých koncesionárov, ktorí svoj dlh uhradili ešte pred jeho účinnosťou. Spoločnosť Lawyer Partners si to nemyslí, a ponúka aj týmto koncesionárom dohodu o novácii.


Opačný názor má minister kultúry Marek Maďarič. “Osobne sa domnievam, že pokiaľ sa tie výzvy týkajú ľudí, ktorí uhradili nedoplatok aj pred generálnym pardonom, tak sa aj na nich vzťahuje generálny pardon. Rozhodnúť o tom môže len súd, ale ja sa domnievam, že je to tak,” citovala Maďariča agentúra SITA. Minister zároveň informoval, že v krátkom čase pripraví právny nástroj, ktorý by mal pomôcť riešiť situáciu, a zabrániť podobným vymáhačským aktivitám, ak ľudia zaplatia nedoplatok. Je možné, že zmienené právne opatrenie sa prijme v skrátenom legislatívnom konaní ešte na prebiehajúcej schôdzi parlamentu. Ministerstvo kultúry zároveň pripravuje nový zákon o poplatkoch za SRo a STV.


Zmluva medzi SRo a LP platí, kým ju nezruší súd


Exriaditeľ SRo Jaroslav Rezník ponúka na celú vec dva pohľady podľa toho, či a kedy koncesionár uhradil dlžnú sumu. “Keby som bol koncesionárom, ktorý zaplatil istinu – teda dlžnú sumu za koncesionársky poplatok v období od 10. októbra 2005 do do 22. apríla 2006 v súlade s výzvou, ktorá bola koncesionárom doručovaná v čase, keď platil gnerálny pardon, tak by som penále nezaplatil a nepristúpil by som na dohodu o novácii,” hovorí Rezník. Tým koncesionárom, ktorí na takúto výzvu v uvedenej lehote vôbec nereagovali Rezník radí, aby súhlasili s dohodou o novácii. “V tomto prípade by som s dohodou o novácii súhlasil, pretože by som si uvedomil, že som porušil zákon. A zaplatiť 1000 korún namiesto – napríklad poplatku z omeškania, ktorý môže byť aj 300 tisíc korún – je výhodnejšie,” dodáva Rezník.


Jaroslav Rezník však upozorňuje, že hoci súčasné vedenie SRo dalo zmluvu so spoločnosťou Lawyer Partners na súd, táto zmluva platí, až kým o nej súd nerozhodne, prípadne nezruší. “Preto by koncesionár, ktorý nezaplatil včas, nemal už viac riskovať,” píše Rezník. Podľa súčasnej generálnej riaditeľky Slovenského rozhlasu Miloslavy Zemkovej Slovenský rozhlas podnikol všetky právne kroky, ktoré má v súčasnosti k dispozícii, na to, aby zastavil vymáhačské aktivity spoločnosti Lawyer Partners.

Agentúra SITA | další články autora 04:56

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků