Rádio Twist neeviduje žiaden dlh voči ST

Bratislava, 25. septembra 2002 – Dňa 27. novembra 1997 prerušili Slovenské telekomunikácie š.p. vysielanie Rádia TWIST na kóte Sitno. Tento skutok bol krajským súdom v Banskej Bystrici označený za trestný čin poškodzovania verejnoprospešného zariadenia v zmysle ustanovenia § 182 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. a/ Trestného zákona za ktorý bol vtedajší riaditeľ Rádiokomunikácií odštepného podniku ST š.p. Ing. Gabriel Szantó v roku 1999 odsúdený na trest odňatia slobody. Od právoplatnosti tohto rozsudku, po uznaní záväzku zo strany ST, uplatnilo Rádio Twist súdnou cestou, voči Slovenským telekomunikáciám, š.p. neskôr jeho právnemu nástupcovi Slovenským telekomunikáciám, a.s., nárok na odškodnenie vo výške 25 mil. Sk. Keďže príslušný súd vo veci ešte nerozhodol, po mnohých neúspešných rokovaniach o odškodnení, a pokusoch o zmier pristúpilo Rádio Twist po predchádzajúcom upozornení, k započítavaniu svojich záväzkov voči uznanej pohľadávke, ktorú voči ST, a.s. v súvislosti s horeuvedeným poškodením eviduje.

K dnešnému dňu Radio Twist neeviduje vo svojom účtovníctve žiadne záväzky voči ST a.s.Slovenské telekomunikácie a.s. využívajúc svoje dominantné postavenie na prevádzkovanie rozhlasového vysielania na Slovensku, disponujúc unikátnymi zariadeniami potrebnými na šírenie rozhlasového vysielania, v rozpore s uzatvorenými zmluvami a dobrými mravmi, svojvoľne, bez rozhodnutia príslušného súdu, napriek tomu, že Rádio Twist nemá voči ST žiadne nevyrovnané záväzky zverejnili informácie o n e e x i s t u j ú c o m dlhu Rádia Twist a úvahy o prípadnom prerušení jeho vysielania.Vedenie Slovenských telekomunikácií bude musieť akceptovať fakt, že jeho “bezhraničná” moc končí na prahu ich podniku. Rádio Twist na rozdiel od Slovenských telekomunikácií bude v tejto veci postupovať v súlade s platnou legislatívou a primeraným spôsobom ochráni svoje záujmy i povesť, ktorú Slovenské telekomunikácie včerajším vyhlásením opäť v á ž n e  p o š k o d i l i .Zároveň ubezpečujeme všetkých našich priaznivcov a poslucháčov, že Twist bude vysielať aj naďalej.Andrej Hryc

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Rádio Twist a.s

Tlačové správy | další články autora 25.09 09:38

 • P.R. hovorí:

  “Som presvedčený, že prehodnotením prístupu a snahou oboch zainteresovaných strán sa nám definitívne podarilo vyriešiť otázku pohľadávok a urovnania všetkých súdnych sporov. Naša spo-ločnosť sa vždy usilovala vyriešiť vzájomný spor spôsobom obojstrannej výhodnosti,” povedal zastupujúci prezident spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s., Dr. Mark von Lillienskiold.

  “S potešením môžem konštatovať, že obidve strany sa zasadili za pragmatické a racionálne riešenie tohto sporu. Od 8. novembra 2002 budeme plniť všetky naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy so Slovenskými telekomunikáciami, a.s., už v rámci štandardných obchodných vzťahov. Ak je ochota na obidvoch stranách, je možné predísť nepríjemným dôsledkom, ktoré vyplývajú zo súdnych sporov,” konštatuje generálny riaditeľ spoločnosti Radio Twist, a.s., Andrej Hryc.

  Podpísaná Dohoda o urovnaní obsahuje okrem iného aj spôsob vzájomného finančného vyrovnania obidvoch spoločností. Dohoda ukončuje aj všetky vzájomné doterajšie súdne spory vedené spoločnosťami. Slovenské telekomunikácie, a.s., a Radio Twist, a.s., deklarovali ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce v budúcom období.

 • P.R. hovorí:

  Rádio si priamu škodu vyčíslilo na päť miliónov korún a primerané zadosťučinenie za poškodenie dobrého mena média ohodnotilo na 20 miliónov korún. Telekomunikáciám najprv navrhlo mimosúdne vyrovnanie. Na výške odškodnenia sa však nedohodli. ST tvrdia, že k relevantnému uznaniu pohľadávky nedošlo.

  Prvú žiadosť o určenie výšky odškodnenia z roku 1999 súd Twistu vrátil, pretože rádio žiadalo odškodnenie od neexistujúceho štátneho podniku, nie od akciovky. Chybu napravili právnici média v roku 2001 v novej žiadosti, rok po tom, čo rádio začalo so započítavaním. Telekomunikácie namietajú, že spor je premlčaný.

 • Anonym hovorí:

  Slovenské telekomunikácie sa nedajú zastrašiť vyjadreniami generálneho riaditeľa Rádia Twist a budú pokračovať v plnení platnej Zmluvy o zabezpečení vysielania programu medzi dodávateľom a odberateľom, podpísanej oboma stranami v roku 1997, ako aj podľa platnej legislatívy.
  Ako sa ďalej uvádza v stanovisku ST, “je na zamyslenie, že sa za neprimeraný nátlak považuje, ak

 • P.R. hovorí:

  Začína prihorievať,ale komu? Dúfam,že nie TWISTU.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Technika

Více článků