Obchodovanie s frekvenciami bude legálne

Rok 2007 bude z hľadiska mediálnych udalostí prelomový. Očakáva sa štart oficiálneho digitálneho vysielania, nové rozdelenie kompetencií medzi licenčnou radou a Telekomunikačným úradom, spoplatnenie používania frekvencií a možnosť obchodovať s nimi.– Zmeny vo fungovaní elektronických médií –
 • Legálna výmena frekvencií medzi vysielateľmi

 • Spoplatnenie používania frekvencií aj pre vysielateľov

 • Začiatok oficiálneho vysielania DVB-T v lete 2007

 • Posilnenie právomocí Telekomunikačného úradu na úkor licenčnej rady • Radio HEY! Rok 2007 bude z hľadiska mediálnych udalostí prelomový. Očakáva sa schválenie nového zákona o digitálnom vysielaní, prerozdelenie kompetencii medzi Radou pre vysielanie a Telekomunikačným úradom, zavedenie možnosti “obchodovania s frekvenciami” a ďalšie novinky, ktoré významne ovplyvnia fungovanie nielen vysielateľov, ale napríklad aj mobilných a káblových operátorov. Ďalšie podrobnosti našej redakcii poskytol hovorca Telekomunikačného úradu Roman Vavro. Vybrali sme pre vás tie najpodstatnejšie, ktoré súvisia s elektronickými médiami.  Výmena frekvencií bude od nového roka legálna  Od 1. januára vstúpia do platnosti ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách, ktoré umožňujú “obchodovanie” s frekvenciami. V praxi to znamená, že sa zjednoduší proces výmeny frekvencií medzi nielen medzi vysielateľmi, po ich vzájomnej dohode. “Celý proces bude pomerne jednoduchý, obe strany podajú žiadosť Telekomunikačnému úradu, kde vyšpecifikujú, ktorých frekvencií sa má výmena týkať. Úrad následne preverí, či by sa takouto výmenou nenarušila súťaž,” upresňuje hovorca Roman Vavro.  Donedávna fungoval prevod frekvencií medzi vysielateľmi neoficiálnou cestou. Dva subjekty sa dohodli na výmene, svoje frekvencie vrátili, a následne ich v licenčnom konaní opäť získali, pochopiteľne so súhlasom Rady pre vysielanie a retransmisiu. V intenciách nového zákona bude každý prevod frekvencií prebiehať výlučne v kompetencii Telekomunikačného úradu, a licenčná rada do tohto procesu už nebude môcť zasiahnuť.  Spoplatnenie frekvencií aj pre elektronické médiá  Od januára bude spoplatnené právo využívať frekvencie aj rozhlasovým a televíznym staniciam. Tieto boli zo zákona doteraz od platieb oslobodené. Výška ročnej sadzby bude závisieť od priemerného vyžiareného výkonu a bude sa odvodzovať od vopred stanoveného koeficientu (podrobnosti v priloženom dokumente, v Položke č.22). Najnižšia sadzba za používanie frekvencií bude 600 korún ročne pre rádiá, a 1200 korún ročne pre televízie a bude sa týkať priemerného vyžiareného výkonu do 50W.  Nové rozdelenie právomocí medzi RVR a TÚ SR  Obmedzenie právomocí licenčnej rady sa týka aj udeľovania frekvencií v digitálnom vysielaní. Pripravovaný zákon, ak bude schválený v navrhnutej podobe, posilní kompetencie Telekomunikačného úradu, a zároveň umožní budúcim prevádzkovateľom multiplexov, aby si sami určili, ktoré programy chcú šíriť. Rada pre vysielanie bude mať kontrolnú funkciu – naďalej bude výkonávať monitoring programov a udeľovať sankcie za porušenia zákona o vysielaní.  Práve tento fakt bol sporný pri tvorbe zákona o digitalizácii, a Kancelária RVR mala proti nemu výhrady. Je teda možné, že rozdelenie právomocí bude ešte predmetom diskusie, počas schvaľovacieho procesu v parlamente. Očakáva sa aj intervencia nového manažmentu Slovenskej televízie, ktorý chce do zákona presadiť vytvorenie tzv. verejnoprávneho multiplexu, kde by boli šírené minimálne štyri programy STV a niekoľko okruhov Slovenského rozhlasu.  Oficiálne vysielanie v DVB-T bude od leta 2007  S digitálnym vysielaním súvisí aj predĺženie súčasného experimentálneho režimu. “Telekomunikačný úrad predĺži povolenia na pilotný projekt DVB-T tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne vysielanie až do začatia riadneho vysielania,” dodáva Vavro. Oficiálna prevádzka digitálneho terestriálneho vysielania DVB-T sa začne v letných mesiacoch roku 2007.  Po nadobudnutí účinnosti zákona o digitálnom vysielaní bude zverejnený aj návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým určí technické podmienky prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Tento predpis je jednou z podmienok na začatie výberových konaní na prevádzkovateľov digitálneho vysielania.

  Juraj Koiš | další články autora 21.12 03:05

  • vedro hovorí:

   Oficiálna prevádzka DVBT na Slovensku sa určite nezačne v lete 2007, najskôr 1.1.2008. Stačí si pozrieť pripomienkové konanie k digit. zákonu a lehoty, ktoré predchádzajú schváleniu Zásad prechodu, vypísaniu a schváleniu dig. licencií vysielateľom a prevádzkovateľom multiplexov. A aj to za predpokladu, že účinnosť digit. zákona bude v marci a všetky súvisiace činnosti budú na seba nadväzovať (koordinácia min. 5 štátnych orgánov),čo sa zatiaľ nikdy nestalo.

  , RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Technika

  Více článků