Základné výsledky MML za obdobie január – apríl 2002

V termíne 7.1. – 5.5.2002 (média do 28.4.) prebehla už 13. vlna prieskumu Market & Media & Lifestyle – TGI., ktorý je realizovaný od roku 1997 firmou MEDIAN, s.r.o. v licenčnej spolupráci s BMRB International.V termíne 7.1. – 5.5.2002 (média do 28.4.) prebehla už 13. vlna prieskumu Market & Media & Lifestyle – TGI., ktorý je realizovaný od roku 1997 firmou MEDIAN, s.r.o. v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou BMRB International. Prieskum bol realizovaný na vzorke 2171 respondentov, občanov Slovenskej republiky, vo veku 14-79 rokov. Prieskum bol zameraný, tak ako jeho predchádzajúce vlny na:Spotrebné správanie, v rámci ktorého bolo monitorovaných viac ako 200 kategórií produktov a služieb a viac ako 2000 značiek.Médiá, kde boli monitorované tlačené médiá v celkovom počte 209 titulov, podľa jednotlivých periodicít. Medzi elektronické médiá bolo zaradených 34 rozhlasových staníc, 71 televíznych staníc a 3 teletexty.Životný štýl formou viac ako 600 výrokov zameraných na rôzne oblasti so škálou odpovedí od absolútneho súhlasu po absolútny nesúhlas, s možnosťou odpovede “netýka sa ma”.Médiá


Vzhľadom na nejednotnosť výkladu niektorých používaných kategórií v prípade elektronických médií si dovoľujeme uviesť definície oboch základných pojmov používaných pri interpretácii našich výsledkov.Sledovanosť, inak tiež REACH: Vyjadruje počet osôb z vybranej cieľovej skupiny, ktorý počas určitej doby (najčastejšie dňa) aspoň na 5 min. sleduje určité médium. Vyjadruje teda mieru atraktivity média pre danú cieľovú skupinu.Share stanice: podiel na trhu medzi všetkými meranými stanicami. Počíta sa ako počet odsledovaných minút na danej stanici v daný časový interval členmi vybranej cieľovej skupiny delený súčtom všetkých odsledovaných minút na všetkých meraných staniciach daného typu média v daný časový interval členmi vybranej cieľovej skupiny. Výsledok sa násobí stomi.Rozhlasové stanice:Porovnaním celkovej počúvanosti rozhlasových staníc s posledným obdobím predchádzajúceho roku zistíme, že rozhlasovým staniciam sa podarilo zastaviť mierny pokles záujmu a dokonca si polepšiť svoju pozíciu o 1% populácie. Denne počúva rozhlasové stanice 80% populácie, čo je druhá najvyššia hodnota po televízii. Najpočúvanejšími aj naďalej zostávajú stanice Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko 28%, a Rádio Rock FM s 13%. Za nimi nasledujú súkromné rádiá Okey a Fun s 8%. Prvú trojicu súkromných rádii uzatvára rádio Twist so 6%. Rádio Regina 5% a rádio Expres s 5%, čo zaznamenalo 2% nárast. Ostatné regionálne rádiá dosahujú počúvanosť 4% a menej.Druhým parametrom, ktorým sa vyhodnocuje úspešnosť elektronických médií je Share /podiel na trhu/. Poradie prvých dvoch sa vzhľadom na ich odstup nemení ani pri tomto parametri. Rádio Slovensko má 30%. Rock FM malo v meranom období 11% a o dve percentá menej malo Rádio Okey. Fun Rádiom 7%, Rádio Twist 6% a Rádio Expres 5%, rovnako ako Rádio Regina. Ostatné rádiá dosahovali v podieloch 3% a menej.Termín opytovania: 7.1. – 5.5.2002, časť média do 28.4.2002

Výberový súbor: populácia SR vo veku 14-79 rokov

Veľkosť výberovej vzorky: 2171 respondentov

Metóda prieskumu: face-to-face pri časti média, samostatne respondent vyplnil dotazník pri časti market a lifestyle.
Výber respondentov: kvótny.Hodnoty v texte sú zaokrúhľované podľa matematických pravidiel na celé %.

Tlačové správy | další články autora 20.06 03:20

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Obchod

Více článků