Základné výsledky MML za obdobie august – december 2002

V termíne 19.8. – 15.12.2002 (média do 8.12.) prebehla už 15. vlna prieskumu Market & Media & Lifestyle – TGI., ktorý je realizovaný od roku 1997 firmou MEDIAN, s.r.o. v licenčnej spolupráci s BMRB International.MARKET & MEDIA & LIFESTYLE, MEDIAN, 3 / 2002

V termíne 19.8. – 15.12.2002 (média do 8.12.) prebehla už 15. vlna prieskumu Market & Media & Lifestyle – TGI., ktorý je realizovaný od roku 1997 firmou MEDIAN, s.r.o. v licenčnej spolupráci s anglickou spoločnosťou BMRB International. Prieskum bol realizovaný na vzorke 2210 respondentov, občanov Slovenskej republiky, vo veku 14-79 rokov. Prieskum bol zameraný, tak ako jeho predchádzajúce vlny na:Spotrebné správanie, v rámci ktorého bolo monitorovaných viac ako 200 kategórií produktov a služieb a viac ako 2000 značiek.Médiá, kde boli monitorované tlačené médiá v celkovom počte 248 titulov, podľa jednotlivých periodicít. Medzi elektronické médiá bolo zaradených 32 rozhlasových staníc, 66 televíznych staníc a 3 teletexty.Životný štýl formou viac ako 600 výrokov zameraných na rôzne oblasti so škálou odpovedí od absolútneho súhlasu po absolútny nesúhlas, s možnosťou odpovede “netýka sa ma”.Médiá


Vzhľadom na nejednotnosť výkladu niektorých používaných kategórií v prípade elektronických médií si dovoľujeme uviesť definície oboch základných pojmov používaných pri interpretácii našich výsledkov.Sledovanosť, inak tiež DIRECT REACH: Vyjadruje počet osôb z vybranej cieľovej skupiny, ktorý počas určitej doby (najčastejšie dňa) aspoň na 5 min. sleduje určité médium. Vyjadruje teda mieru atraktivity média pre danú cieľovú skupinu.Share stanice: podiel na trhu medzi všetkými meranými stanicami. Počíta sa ako počet odsledovaných minút na danej stanici v daný časový interval členmi vybranej cieľovej skupiny delený súčtom všetkých odsledovaných minút na všetkých meraných staniciach daného typu média v daný časový interval členmi vybranej cieľovej skupiny. Výsledok sa násobí stomi.Rozhlasové stanice:Denne počúva rozhlasové stanice 78% populácie, čo je druhá najvyššia hodnota po televízii. Najpočúvanejšími aj naďalej zostávajú stanice Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko 27%. Rádio Expres sa s 10% umiestnilo na druhej priečke, pred Rádiom Rock FM – 9%. Za nimi nasledujú súkromné rádiá Okey – 9%, Fun – 7% a Twist s 5%. SRo Regina prilákala 5%, ostatné rádiá dosahujú počúvanosť nižšiu ako 3%.Druhým parametrom, ktorým sa vyhodnocuje úspešnosť elektronických médií je Share /podiel na trhu/. Poradie prvých dvoch sa nemení ani pri tomto parametri. Rádio Slovensko má 29%, Expres 11% a prvú trojku uzatvára Rádio Okey s 10%. Rock FM malo v meranom období 8%, Fun Rádio zaznamenalo o jedno percento menej. Rádio Twist a verejnoprávna Regina dosiahli zhodný share – 5%.Termín opytovania:19.8. – 15.12.2002, časť média do 8.12.2002

Výberový súbor: populácia SR vo veku 14-79 rokov

Veľkosť výberovej vzorky: 2210 respondentov

Metóda prieskumu: face-to-face pri časti média, samostatne respondent vyplnil dotazník pri časti market a lifestyle.
Výber respondentov: kvótny.Hodnoty v texte sú zaokrúhľované podľa matematických pravidiel na celé percento.

Tlačové správy | další články autora 10.02 05:04

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Obchod

Více článků