Upresnenie vlastníckych zmien v Rádiu Okey

Ako nás upozornil riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš, posledná z vlastníckych zmien v Rádiu Okey, o ktorej sme informovali, sa udiala mimo pôsobnosť rady. Nedošlo však k prevodu podielov bez súhlasu rady ale k prevodom, ktoré nepodliehajú regulácii RVR.– Kto bude novým strategickým partnerom Rádia Okey? –
* Pred týždňom sme vás v článku s titulkom Zmeny v Rádiu OKEY pod rúškom tajomstva informovali o dvoch prevodoch podielov, ktoré sa mali uskutočniť v licencovanej spoločnosti Okey rádio, a.s.. Vlastnícke zmeny zrejme súvisia so vstupom strategického partnera do štruktúr akcionárov, pričom meno zahraničného investora zostáva utajené.RVR Ako nás však upozornil riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš, posledná z vlastníckych zmien, o ktorej sme informovali, sa udiala mimo pôsobnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu. Nedošlo však k prevodu podielov bez súhlasu rady, ako sme mylne informovali, ale k prevodom, ktoré nepodliehajú regulácii RVR.Držiteľ licencie Rádia Okey požiadal licenčnú radu o predchádzajúci súhlas s prevodom podielov v poslednom mesiaci dvakrát. Prvý prevod sa týkal 1% akcií priamo v licencovanej spoločnosti OKEY rádio, a.s. Rada tento súhlas udelila 19. decembra 2006. “Zástupcovia spoločnosti však už na tomto zasadnutí v rámci ústneho pojednávania avizovali ďalšie zmeny právnych skutočností svojich akcionárov, ktoré sa udejú v najbližšom čase. Taktiež uviedli, že požiadajú Radu o udelenie predchádzajúceho súhlasu s vykonaním takýchto zmien,” píše riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Takáto žiadosť prišla na Radu 28. decembra, žiadateľ však uviedol, že transakcia je predmetom obchodného tajomstva.Rada reguluje iba zmeny u držiteľa licenciePredmetná transakcia sa uskutočňuje až v druhej línii, to znamená, že nedochádza priamo k zmenám u držiteľa licencie, ale v štruktúrach podielnikov či akcionárov. “Kancelária Rady analyzovala predmetnú žiadosť a dospela k záveru, že v zmysle ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii naň nemá zákonné kompetencie a prípadným schválením či neschválením takejto transakcie by prekročila svoju pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy,” dodáva Kukliš.Zmeny v Rádiu Okey sa teda neudiali bez súhlasu Rady, ako sme pôvodne uviedli. Zmenili sa iba vlastnícke vzťahy v jednom z akcionárov Rádia Okey. “Žiadateľ sa snažil byť maximálne transparentný, a tak nás požiadal o súhlas aj s takými prevodmi, ku ktorým nemáme zákonné kompetencie sa vyjadrovať. Rešpektujeme však, že transakcia je predmetom obchodného tajomstva, a preto nemôžeme k prevodu poskytnúť bližšie informácie,” uzatvára riaditeľ Kancelárie licenčnej rady Ľuboš Kukliš.

Juraj Koiš | další články autora 25.01 08:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků