Novinky z 10. zasadnutia licenčnej rady

Najskloňovanejším pojmom na utorňajšom rokovaní licenčnej rady bolo nitrianske N-Rádio. Na základe marcového monitoringu vysielania totiž rada otvorila 4 správne konania pre podozrenie z porušenia zákona.Členovia licenčnej rady na svojom utorňajšom zasadnutí definitívne rozhodli o pridelení staroľubovnianskej frekvencie 107.7 MHz, o ktorú sa v užšom výbere uchádzali dvaja kandidáti. Na jednu z posledných voľných “ženevských” frekvencií ašpirovalo duchovne zamerané Rádio Lumen, ktoré stálo proti najúspešnejšej regionálnej stanici na východnom Slovensku – Rádiu Východ.Radní sa pridelením tejto frekvencie zaoberali už v polovici apríla. Vzhľadom na párny počet hlasujúcich a vyrovnané sympatie voči obom žiadateľom bol pomer hlasov zhodný. Na dnešnom zasadnutí sa však misky váh o jeden hlas priklonili na stranu prešovského rádia, ktoré tak bude môcť symbolicky rozšíriť svoje pokrytie. S jediným vysielačom o výkone 35 kW pritom už v súčasnosti pokrýva veľkú časť východného Slovenska.Licenčná rada sa zaoberala aj nedávnymi udalosťami v nitrianskom N-Rádiu. Na programe bola správa o šetrení sťažnosti na vysielanie N-Rádia. Na základe vonkajšieho podnetu totiž rada vykonala monitoring v dňoch 22. a 23. marca 2002, pričom vo vysielaní zistila vážne nedostatky. V dôsledku toho boli otvorené štyri správne konania pre podozrenie z porušenia nasledujúcich ustanovení Zákona o vysielaní a retransmisií. • §32 ods 7Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v čase od 6:00 h do 22:00 h nevysielali reklamy a telenákup na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby. • §39 ods 7Sponzorovanie doplnkového vysielania okrem časomiery sa zakazuje. • §19 ods 1Programová služba a všetky jej zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných. • §20 ods 3Programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa nesmú vysielať v čase od 6:00 hod. do 22:00 hod.  Správne konania vedené voči spoločnosti N-Radio, s.r.o. by mala rada uzavrieť na najbližšom zasadnutí. Nitrianskeho rádia sa však týkali aj ďalšie body rokovania. Predstavitelia stanice na ústnom vypočutí totiž požiadali o vrátenie frekvencie 102.8 MHz v Nových Zámkoch, ktorú nadobudli v septembrovom licenčnom konaní. Rada zároveň vyslovila predbežný súhlas s prevodom majoritného podielu Družstva vzájomnej pomoci, a dala tak zelenú pripravovaným majetkovým zmenám v licencovanej spoločnosti (podrobnejšie v agentúrnej správe).  V ďalších bodoch už radní riešili len administratívne záležitosti. Zaevidovali zmenu polarizácie – z horizontálnej na vertikálnu – na vysielači Rádia Twist v Strážskom a vyhodnotili monitoring vysielania Rádia HIT FM 96.4 Partizánske v dňoch 12. a 13. apríla, v ktorom však nezistili vážnejšie nedostatky.  Najbližšie zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu sa uskutoční 11. júna. Keďže došlo k zmenám v harmonograme, prinášame vám aktuálny plán rokovaní licenčnej rady v prvom polroku 2002.

  Juraj Koiš | další články autora 30.05 04:00

  , RSS pro komentáře k tomuto článku

  Pridaj komentár


  Související články


  Další články z kategorie Radio Licencie

  Více článků