Licenčné podmienky Rádia TATRY

Licencia Rádia TATRY bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 19. novembra 2003. Licenčné podmienky boli zmenené 4x, naposledy 6. júla 2005. Držiteľom licencie na obdobie 8 rokov je popradská spoločnosť Poprad Reality Invest, a.s.


Licencia bola udelená na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 20/2003 konanom dňa 19.11.2003
Licenčné podmienky boli aktualizované 4x, naposledy 06.07.2005


Základné informácie

Číslo licencie: R/86
Držiteľ licencie: Poprad Reality Invest, a.s.
Hviezdoslavova 4052/59
058 01 Poprad
Telefón/fax: 052/788 44 72
WWW stránka: www.radiotatry.sk
Sídlo rádia: Alžbetina 49
058 01 Poprad
Podmienky licencie

Názov programovej služby: Rádio TATRY
Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
Licencia platná od-do: 02.02.2004 – 02.02.2012
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie
Jazyk vysielania: slovenský
poľský
maďarský
nemecký
anglický


Pridelené frekvencie

Frekvencia Lokalita Frekvenčný list
94,2 MHz Poprad – Kráľova Hoľa -
94,8 MHz Košice – mesto 1407/10/2005 zo dňa 28.04.2005

Právne skutočnosti spoločnosti

Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Ján Telenský
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead AL3 8DG
Veľká Británia

prechodne bytom:
Hviezdoslavova 4052/59
058 01 Poprad

v počte 52 kusov akcií v menovitej hodnote 10 000 Sk/akcia

Mgr. Marek Lošák
bytom Brestová 189/94
Humenné
v počte 48 kusov akcií v menovitej hodnote 10 000 Sk/akcia
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: predstavenstvo:
Ing. Milan Lučivjanský – člen
Levočská 211/2
Poprad
(od: 06.10.2003)

Ján Telenský – predseda predstavenstva
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead AL3 8DG
Veľká Británia
(od: 07.01.2005)

Ľubomír Baľo – člen
L. Svobodu 2592/70
Poprad 058 01
(od: 07.01.2005)Podiely programových typov za bežný týždeň
(určené z programovej skladby doručenej Rade RTV dňa 29.03.2005 a 04.04.2005)

Spravodajstvo: min. 10 %
Publicistika: min. 0,5 %
• Politická publicistika: 0 %
• Ostatná publicistika: min. 0,5 %
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: min. 59 %
• Programy pre deti: 0 %
• Náboženské programy: 7,0 %
• Literárno-dramatické programy: 0 %
• Zábavné programy: 0 %
• Hudobné programy: min. 52 %
Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového vysielacieho času: 47 %
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 18,5 %


Špecifikácia RDS

Programová identifikácia (PI) áno
Identifikácia dopravného vysielania (TP) áno
Alternatívne frekvencie (AF) áno
Typ programu (PTY) áno
Iné informácie o vysielaných sieťach (EON) áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno
Identifikácia spôsobu dekódovania (DI) áno
Prepínač hudba/reč (M/S) áno
Textový kanál (RT) áno
Hodiny a dátum (CT) áno
Identifikácia dopravného hlásenia (TA) áno
Meno programového okruhu (PS) _TATRY__
Číslo programu (PIN) ánoZmeny vykonané v licenčných podmienkach od dátumu nadobudnutia licencie:

Aktualizácia na zasadnutí č. 13/2005 dňa 06.07.2005:
 • udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach vysielateľa zo spoločníkov:
  1. Magdaléna Balogová,
   Dolný Smokovec 81
   Vysoké Tatry

   v počte všetkých 50 akcií v menovitej hodnote 10 000 SK/akcia  2. Mgr. Marek Lošák
   Brestová 189/94
   Humenné

   v počte 2 akcie z 50–tich akcií v menovitej hodnote 10 000 SK/akcia


  na nadobúdateľa


  Jan Telensky
  Westerley, Hollybush Lane
  Flamstead AL3 8DG
  Veľká Británia

  prechodne bytom Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad


 


Aktualizácia na zasadnutí č. 12/2005 dňa 21.06.2005: • pridelenie frekvencie 94.8 MHz v Košiciach

 


Aktualizácia na zasadnutí č. 11/2005 dňa 07.06.2005:  

 • zmena v bode “Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach” z hodnoty:
Ing. Milan Lučivjanský – člen
Levočská 211/2
Poprad
(od: 06.10.2003)

Bc. Pavol Kováč – predseda
Allendeho 2769/40
Poprad – Matejovce
(od: 06.10.2003 do: 07.01.2005)

Mgr. Igor Ľudma – člen
Farbiarska 2A
Poprad
(od: 06.10.2003 do: 07.01.2005)


na hodnotu:


Ing. Milan Lučivjanský – člen
Levočská 211/2
Poprad
(od: 06.10.2003)

Jan Telensky – predseda predstavenstva
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead AL3 8DG
Veľká Británia
(od: 07.01.2005)

Ľubomír Baľo – člen
L. Svobodu 2592/70
Poprad 058 01
(od: 07.01.2005)
 • zmena v bode “Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou” z hodnoty:
Mgr. Marek Lošák – predseda
Brestovská 189
Humenné
(od: 06.10.2003 do: 07.01.2005)

Magdaléna Baloghová – člen
Dolný Smokovec 81
Vysoké Tatry
(od: 06.10.2003 do: 07.01.2005)

JUDr. Ing. Martin Winkler – člen
Rázusova 2677/4
Poprad
(od: 06.10.2003 do: 07.01.2005)


na hodnotu:


JUDr. Jan Jiříček – predseda
Legionářu 711/2a
Praha 182 00
Česká republika
(od: 07.01.2005)

Ing. Maroš Baľo – člen
L. Svobodu 2592/70
Poprad 058 01
(od: 07.01.2005)

Ing.arch. Pavol Kučera – člen
Šťastného 10
Brno 634 00
Česká republika
(od: 07.01.2005)


 


Aktualizácia na zasadnutí č. 7/2005 dňa 05.04.2005:   • v bode “Jazyk vysielania” zmena na hodnotu: “slovenský, poľský, maďarský, nemecký, anglický“, pôvodná hodnota: “slovenský
 • zmeny v bode “Podiely programových typov za bežný týždeň“: • v bode “Politická publicistika” z hodnoty 1 % na 0 %
 • v bode “Ostatná publicistika” z hodnoty 4 % na 0,5 %
 • v bode “Náboženské programy” z hodnoty 0,1 % na 7 %
 • v bode “Hudobné programy” z hodnoty 10 % na 52 %
 • v bode “Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme” z hodnoty 16,1 % na 18,5 %
 • v bode “Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci určený z celkového    vysielacieho času” z hodnoty 1 % na 47 %


Poznámka: Spracované z oficiálnych zápisov Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Vlado Valaštiak | další články autora 29.12 01:37

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Licencie

Více článků